Aa
Aa
Aa

Hoiustajate kaitse põhitingimused

Hoiustaja omab hoiust Eestis tegevusloa alusel tegutsevas krediidiasutuses.

Hoiuste hüvitusjuhtumil teavitab Tagatisfond hoiustajaid 2 tööpäeva jooksul.  

Hoiused koos kogunenud intressiga hüvitatakse täies ulatuses, kuid mitte suuremas kui 100 000 euro suuruses summas.

Hoiuste hüvitamine lõpetatakse 7 tööpäeva jooksul alates hoiuste peatamise päevast.

Hoiuste hüvitised makstakse välja ühe või mitme Tagatisfondi nõukogu otsusega määratud Eesti või välisriigi krediidiasutuse kaudu.

Kelle hoiuseid ja missuguseid hoiuseid ei hüvitata? Vaata siit.

Esileht : Hoiustajate kaitse

Kuidas on Teie hoiused kaitstud

Tagatisfondi üheks peamiseks eesmärgiks on tagada krediidiasutuste hoiustajate poolt paigutatud vahendite kaitse krediidiasutuse maksejõuetuse korral.  Eesmärgi saavutamiseks kogub Fond krediidiasutustelt ühekordseid, korralisi ja erakorralisi tagantjärele makstavaid osamakseid Hoiuste tagamise osafondi (HTO) ning hüvitab hoiustajatele nende poolt krediidiasutusse paigutatud hoiused.

Hoiuste tagamise osafondi (HTO) arvel tagatakse ja hüvitatakse Eestis registreeritud krediidiasutuse hoiustajate hoiused. Eestis registreeritud krediidiasutuseks on Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud krediidiasutus.

Samuti tagatakse ja hüvitatakse hoiuste tagamise osafondi arvel sellesama krediidiasutuse välisriigi filiaali hoiustajate hoiused ning välisriigis piiriüleselt kaasatud hoiused.

Kõlblikud hoiused koos kogunenud intressiga hüvitatakse täies ulatuses, kuid mitte suuremas kui 100 000 euro suuruses summas. Vaata täpsemalt.

TFS § 25 lõike 2kohaselt tagatakse füüsilise isikule lisaks kuni 100 000 euro ulatuses kuue kuu jooksul pärast raha laekumist.

Hüvitamisele ei kuulu riigi ja finantsvahendajate hoiused, hoiused, mille omanikul on täitmata kohustusi krediidiasutuse ees, nende kohustuste ulatuses ja rahapesuga seotud hoiused. Vaata täpsemalt.

Tagatisfondi seadusega Eestis kehtestatud  hoiustajate kaitse tagatisskeem vastab Euroopa Liidu hoiuste tagamise direktiivi nõuetele.

Hoiuste tagamise skeemid säästavad hoiustajaid osalemisest pikalevenivates maksevõimetusmenetlustes, kus tehtavad väljamaksed katavad tavaliselt ainult väikese osa algsest hoiusest.

Teatud juhtudele hüvitatakse samuti välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaali hoiustajate hoiused, kui need on tagatud selle krediidiasutuse asukohariigi tagamisskeemi kohaselt väiksemas ulatuses kui näeb ette Tagatisfondi seadus.


Krediidiasutused, kelle hoiused Tagatisfond hüvitab

Eestis tegevusloa alusel tegutsevad krediidiasutused:

 • AS Inbank
 • AS LHV Pank
 • AS SEB Pank
 • Bigbank AS
 • Coop Pank aktsiaselts
 • Holm Bank AS
 • Luminor Bank AS
 • Swedbank AS
 • AS TBB pank

Hoius

Hoius Tagatisfondi seaduse tähenduses on:

 • krediidiasutuse ja hoiustaja vahelisest lepingust tulenev hoiustaja tähtajaline või tähtajatu nõue krediidiasutuse vastu,
 • summa, mille ülekandmiseks hoiustaja või muu isik on oma nimel ja arvel andnud maksejuhise, mida krediidiasutus ei ole hoiuste peatamise päeva seisuga täitnud,
 • hoiuse kohta välja antud nimeline võlatunnistus (hoiusesertifikaat), kui see ei ole võõrandatav,
 • ühishoius ehk hoius, mis kuulub ühiselt kahele või enamale isikule.
 • Notari ja kohtutäituri ametitoiminguks avatud kontol hoiustatud kolmandate isikute rahalisi vahendeid käsitatakse hoiuste hüvitamisel iga isiku kohta eraldi hoiusena.

Enamlevinud hoiuste liigid:

 • Raha arvelduskontol
 • Nõudmiseni hoius
 • Tähtajaline hoius
 • Üleöödeposiit
 • Kasutushoius
 • Kasvuhoius
 • Kogumishoius
 • Lastehoius
 • Säästuhoius
 • Investeerimishoius

Hoiuste tagamise ja hüvitamise ulatus

Kõlblikud hoiused hüvitatakse koos hoiuste peatamise päevaks kogunenud intressiga, kuid mitte rohkem kui 100 000 euro suuruses summas iga hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses. Seega rakendub hüvitise 100 000 euro suurune piirmäär hoiustaja poolt ühes krediidasutuses avatud hoiuste kogusummale, mitte aga igale avatud hoiusele eraldi.

Juhul, kui hoiuste hüvitusjuhtumiga on seotud näiteks kaks krediidiasutust, siis ühele ja samale hoiustajale  hüvitatakse tema hoiused koos hoiuste peatamise päevaks kogunenud intressiga täies ulatuses, rakendades hüvitise 100 000 euro suurust piirmäära eraldi nii esimeses kui ka teises krediidiasutuses avatud hoiustele.

Hoiuste intressid arvutatakse arveldus- või laenulepingus või kirjaliku lepingu puudumisel hoiuste peatamise päeval kehtinud krediidiasutuse hoiustamise tüüptingimustes sätestatud määrade alusel.

Lisaks 100 000 eurole hüvitatakse kuni 100 000 euro (sisaldab hoiuste peatamise päevaks kogunenud intresse) ulatuses hoiustaja vahendeid, kui hoiustaja kontot on hoiuste peatamise päevale eelneva kuue kuu jooksul krediteeritud rahaliste vahenditega, mis on saadud isiklikuks kasutamiseks seoses:

1)     krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 5 lõikes 4 sätestatud elamukinnisvara võõrandamisega;
2)     abiellumisega või abielu lahutamisega, töö- või ametilepingu ennetähtaegse lõpetamisega tööandja algatusel või koondamisega, vanaduspensionile, sealhulgas kogumispensionile jäämisega või invaliidistumisega või lähedase inimese surmaga;
3)     kindlustushüvitisena, ohvriabi seaduse või riigivastutuse seaduse alusel õiguse mõistmisel tekitatud kahju hüvitamiseks määratud hüvitisena või kriminaal- või väärteomenetluses kannatanule määratud hüvitisena.  (TFS § 25)


Hüvitamise katteallikad

Juhul kui Tagatisfondi vara ei ole piisav kohustuste täitmiseks ja hüvitiste väljamaksmiseks, siis on vastavalt Tagatisfondi seadusele Fondil võimalik võtta laenu krediidiasutustelt või teistelt isikutelt. Kui ka sellest kohustuste täitmiseks ei piisa, võib Tagatisfondi nõukogu taotleda riigilt Fondile laenu andmist või riigigarantiid Fondi poolt võetavale laenule.


Nõudeõigus

Hoiustajatele ning teistele õigustatud isikutele hüvitiste väljamaksmisel läheb nõudeõigus krediidiasutuse vastu väljamakstud summa ulatuses neilt isikutelt üle Fondile. 

Fondi poolt hüvitamata õigustatud isikute nõuded krediidiasutuse vastu kuuluvad rahuldamisele vastavalt pankrotiseadusele või muudele seadustele.

Share/Bookmark