Aa
Aa
Aa
Esileht : Hoiustajate kaitse : Hüvitamisele mittekuuluvad hoiused

Hüvitamisele mittekuuluvad hoiused

Eesti või välisriigi isikute hoiused

Osafondi arvel ei tagata ega hüvitata hoiust, mille on hoiustanud hoiuste peatamise päeva seisuga:

 

 

 Eesti riik või välisriik või Eesti või välisriigi;

 • kohalik omavalitsuse üksus;
 • teine krediidiasutus;
 • kindlustusandja või edasikindlustaja;
 • fondivalitseja või  investeerimisfond;
 •  investeerimisühing;
 • e-raha asutus;
 • makseasutus;
 • krediidiandja või krediidivahendaja;
 • muu § 30 lõike 1 punktides 4-8 nimetamata finantseerimisasutus, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.06.2013, lk 1-337) artikli 4 lõike 1 punktis 26 nimetatud finantsvaldusettevõtja ja varahaldusettevõtja, välja arvatud kindlustusvaldusettevõtja ja segakindlustusvaldusettevõtja kindlustustegevuse seaduse tähenduses.

Hoiused, mille omanikel on täitmata kohustusi krediidiasutuse ees

Osafondi arvel ei hüvitata hoiust nende kohustuste ulatuses, mille omanikul on sama krediidiasutuse ees sissenõutavaks muutunud kohustusi.


Hoiused, mille omanikku ei ole võimalik kindlaks teha

Osafondi arvel ei hüvitata hoiust, mille omanikku ei ole krediidiasutusel võimalik kindlaks teha.


Hoiusena ei käsitata nõuet, mille:

 • olemasolu saab tõendada üksnes väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberiga, välja arvatud juhul, kui see on säästmiseks mõeldud väärtpaber, mida tõendab Tagatisfondi seaduse §24 lõikes 3 nimetatud hoiusesertifikaat või
 • põhisumma ei ole nimiväärtuses tagasimakstav või
 • põhisumma on tagasimakstav üksnes krediidiasutuse või kolmanda isiku garantii või muu sellise kokkuleppe alusel.

Hoiused, mis on seotud rahapesuga

Osafondi arvel ei hüvitata hoiust, mis on konfiskeeritud rahapesu või terrorismi rahastamise kohtuasjas süüdimõistva otsusega. Hoiuse, mille käsutamine on piiratud rahapesu andmebüroo ettekirjutusega või on arestitud kriminaalmenetluses rahapesu või terrorismi rahastamise asjas, hüvitamine peatub kuni ettekirjutuse kehtetuks tunnistamiseni või  kohtuotsuse jõustumiseni.


Välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaali hoiuseid

Ei tagata teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi krediidiasutuse Eesti filiaali hoiustajate hoiuseid ega välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaali hoiustajate hoiuseid, mis on selle kolmanda riigi krediidiasutuse asukohariigi tagamisskeemi kohaselt tagatud niisama suures või suuremas ulatuses, kui näeb ette Tagatisfondi seadus. Krediidiasutuse asukohariigiks Tagatisfondi seaduse tähenduses loetakse riiki, kus krediidiasutus on registreeritud ja kelle pädev organ on väljastanud tegevusloa.

Tagatisfondi seaduse § 27 lõikes 1 nimetamata juhul kuuluvad kolmanda riigi  krediidiasutuse Eesti filiaali hoiused käesoleva seaduse alusel tagamisele.

Otsuse selle kohta, kas kolmanda riigi krediidiasutuse asukohariigi tagamisskeem vastab TF § 27 lõikes 1 ja 2 sätestatule, teeb Inspektsioon krediidiasutuse sellekohase taotluse alusel  30 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Kui andmed tagamisskeemi või selle usaldusväärse toimimise kohta ei ole piisavad, eeldatakse, et skeem ei vasta Tagatisfondi § 27 lõikes 1 sätestatule.

Eestis tegutsevate välisriigi krediidiasutuste filiaalides olevad hoiused on tagatud ja hüvitatakse krediidiasutuse asukohariigi hoiuste tagamise skeemi poolt.

 

Välisriigi krediidiasutuste filiaalid

Hoiuste tagamise skeemi asukohariik

Rakendatav hoiuste hüvitise piirmäär (eurodes)

Hüvitise maksmiseks kasutatav valuuta

TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal

Rootsi

100 000

Euro

OP Corporate Bank plc Eesti filiaal

Soome

100 000

Euro

Nordea Bank Abp Eesti filiaal

Soome

100 000

Euro

AS Citadele banka Eesti filiaal

Läti

100 000

Euro

PayEx Sverige AB Eesti filiaal

Rootsi

100 000

Euro

 

Kuna hoiuste hüvitamise tingimused on Euroopa Liidu liikmesriikide hoiuste tagamise skeemidel erinevad, siis hoiuste hüvitamise tingimuste sh ka hoiuste hüvitamise piirmäära ja hüvitise maksmiseks kasutatava valuuta täpsemaks teadasaamiseks tuleks igal hoiustajal pöörduda konkreetse krediidiasutuse filiaali kontorisse.


Eesti krediidiasutuse välisriigis asuva filiaali hoiused

Ei tagata Eesti krediidiasutuse välisriigis asuva filiaali hoiuseid, mis on filiaali asukohariigi tagamisskeemi kohaselt tagatud ja hüvitatakse niisama suures või suuremas ulatuses, kui näeb ette Tagatisfondi seadus.

Märkus: Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis tegutseva Eesti krediidiasutuse filiaali hoiused tagatakse ja hüvitatakse Tagatisfondi poolt 100 000 euro ulatuses.

 • Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari.

Kreediidiasutuste nõuetest

Osafondi arvel ei tagata ega hüvitata nõudeid, mis tulenevad:

 • kapitaliinstrumentidest, mida arvestatakse vastavalt Euroopa Paralamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktile 118 krediidiasutuse omavahendite koosseisus;
 • krediidiasutuse emiteeritud võlaväärtpaberitest, võlatunnistustest ja lihtvekslitest.

 

Share/Bookmark