Aa
Aa
Aa

Hoiuste hüvitamine

Hüvitamiskohustuse tekkimise päev

Hoiuste tagamise osafondi arvel hüvitatakse Eestis registreeritud krediidiasutuse ja välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaali hoiustajate hoiused.

Fondi kohustus hüvitada hoiustajate hoiused tekib hoiuste peatamise päeval. Hoiuste peatamise päevast alates on Fond kohustatud hoiused Tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel ja korras hüvitama.

Hoiuste peatamise päev Tagatisfondi seaduse tähenduses on varaseim järgmistest päevadest:

  • kuues tööpäev pärast krediidiasutuse moratooriumi väljakuulutamist, kui hoiuste väljamaksmine peatatakse moratooriumi kehtestamisel pikemaks ajaks kui viis tööpäeva,
  • krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamise päev,
  • välisriigi krediidiasutusele Eestis filiaali asutamise loa kehtetuks tunnistamise päev,
  • kohtu määruse alusel krediidiasutuse pankrotimenetluse algatamise päev. 

Hoiustajate teavitamine

Fond on kohustatud kolme tööpäeva jooksul, alates hoiuste peatamise päevast, avaldama kahes üleriigilise levikuga päevalehes kahel korral teate, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  • krediidiasutuse või krediidiasutuse filiaali nimi, kus hoiused on peatatud;
  • hoiuste raamatupidamisandmetega sh hoiuste saldodega tutvumise ja nende õigsuse kohta seisukoha esitamise kord ja tähtajad;
  • hüvitise väljamaksmise tähtaeg ja kord;
  • hüvitise väljamaksmisel nõutavate dokumentide loetelu.

Tagatisfond ja Finantsinspektsioon avalikustavad nimetatud andmed viivitamata  oma veebilehel.


Hüvitise määramise kord

Krediidiasutuse pankroti- või moratooriumihaldur või likvideerija on kohustatud hiljemalt 2 tööpäeva möödumisel hoiuste peatamise päevast:

  • tagama igale hoiustajale võimaluse tutvuda oma hoiuse kohta olemasolevate raamatupidamisandmetega ning saada hoiuse saldo kohta teade;
  • esitama Fondile andmed hoiustajate ning nende hoiuste saldode kohta,

Hoiustajal on õigus 4 tööpäeva jooksul, alates Fondi poolt üleriigilises päevalehes viimati avaldatud teate avaldamisest, esitada haldurile seisukoht oma hoiuse saldo õigsuse kohta.

Fond määrab hüvitamisele kuuluvad hoiused ning iga hoiustaja hüvitise suuruse halduri esitatud andmete alusel Tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Ühishoiuse hüvitis määratakse hoiustajatele võrdsetes osades, kui arveldus- või laenulepingus pole ette nähtud teisiti. Ühishoius on hoius, mis kuulub ühiselt kahele või enamale isikule. Ühishoiuse hüvitamisel loetakse hoiustajaks ühishoiuse iga omanik.


Hüvitise väljamaksmine

Hüvitis makstakse välja ülekandega hoiustaja teatatud pangakontole või hoiustaja taotluse alusel sularahas nõukogu otsusega määratud ühe või mitme Eesti või välisriigi krediidiasutuse kaudu.

Hüvitise sularahas väljamaksmise või ülekandmise eest tasub hoiustaja, kui Fondi ja väljamakseid teostava krediidiasutuse vahel pole kokku lepitud teisiti. Kui hoiustaja poolt tasumisele kuuluv hüvitise sularahas väljamaksmise või ülekandetasu on hüvitise summast suurem või sellega võrdne, siis hüvitist välja ei maksta. Hüvitise maksmise eest võetav tasu ei või olla suurem kui krediidiasutuse poolt sarnaste teenuste eest võetav tavaline tasu.

Välisvaluutas nomineeritud hoiuse hüvitis makstakse välja eurodes hoiuste peatamise päeva Euroopa Keskpanga päevakursi alusel.

Seadusega ettenähtud korras arestitud hoiuse hüvitis makstakse välja pärast kohtu või muu pädeva organi vastavasisulise otsuse või määruse jõustumist.


Hüvitamise tähtajad

Hüvitiste väljamaksmine peab olema lõpule viidud 7 tööpäeva jooksul, alates hoiuste peatamise päevast. Erilistel asjaoludel ja mõjuval põhjusel võib Fondi nõukogu hüvitiste väljamaksmise tähtaega pikendada, kuid mitte rohkem kui 10 tööpäeva võrra. Vaata lähemalt.


Hoiustaja nõudeõigus

Kui Fond ei ole nimetatud tähtaja jooksul hüvitist välja maksnud või on maksnud ettenähtust väiksema hüvitise, on hoiustajal õigus esitada nõue Fondi vastu. Nõude esitamisele kohaldatakse kolmeaastast aegumistähtaega.

Samas säilib ka saamata jäänud hoiuste summade osas nõudeõigus pankrotti läinud krediidiasutuse vastu.  (Näiteks juhul kui hoius oli suurem kui 100 000 eurot või tegemist oli isiku hoiustega, mis Tagatisfondi seaduse kohaselt hüvitamisele ei kuulu).

Share/Bookmark