Aa
Aa
Aa
Esileht : Hoiustajate kaitse : Korduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvad küsimused

Mis saab Versobank ASi klientidest?

Versobank ASi likvideerimise tõrgeteta toimimiseks on Tagatisfond otsustanud hüvitada panga hoiustajate hoiused ja investeeringud vastavalt seaduses sätestatud piirmäärale:

  • kuni 100 000 euro ulatuses hoiustaja kohta;
  • kuni 20 000 eurot investori kohta.

Täpsemalt liidetakse hüvitise määramiseks kokku hoiustaja kõik Versobank ASis avatud hoiused ja neile arvestatud intressid hoiuste peatamise päeva s.o 26.03.2018 seisuga. Hüvitis võrdub hoiuste ja neile arvestatud intressi kogusummaga, kuid hüvitise summa ei saa olla suurem kui 100 000 eurot. Seega juhul, kui hoiuste ja neile arvestatud intresside kogusumma ületab 100 000 eurot, siis makstava hüvitise maksimum suuruseks on 100 000 eurot.

 
Lisaks 100 000 eurole hüvitatakse kuni 100 000 euro (sisaldab hoiuste peatamise päevaks kogunenud intresse) ulatuses hoiustaja vahendeid, kui hoiustaja kontot on hoiuste peatamise päevale eelneva kuue kuu jooksul krediteeritud rahaliste vahenditega, mis on saadud isiklikuks kasutamiseks seoses:

1)     krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 5 lõikes 4 sätestatud elamukinnisvara võõrandamisega;
2)     abiellumisega või abielu lahutamisega, töö- või ametilepingu ennetähtaegse lõpetamisega tööandja algatusel või koondamisega, vanaduspensionile, sealhulgas kogumispensionile jäämisega või invaliidistumisega või lähedase inimese surmaga;
3)     kindlustushüvitisena, ohvriabi seaduse või riigivastutuse seaduse alusel õiguse mõistmisel tekitatud kahju hüvitamiseks määratud hüvitisena või kriminaal- või väärteomenetluses kannatanule määratud hüvitisena.  (TFS § 25)

 
Investoritele tagatakse ja hüvitatakse vastavalt seaduses sätestatule nende investeeringud, mis on tehtud Eestis registreeritud investeerimisasutuse ja välisriigi investeerimisasutuse Eesti filiaali kaudu. Investorikaitse osafondi arvel tagatakse ja hüvitatakse investeeringud ka juhul, kui investeerimisasutus osutab investeerimisteenuseid välisriigis piiriüleselt.

Mis saab ülejäänud hoiustest ja investeeringutest, mida Tagatisfond ei hüvita?

Tagatisfondi kaudu rahuldamata jäänud nõuded käsitletakse panga likvideerimismenetluses. Likvideerijad teatavad nõuete kogumisest, käsitlemisest ja rahuldamisest eraldi vastavalt seadusele. Seega vastavate summade kohta on hoiustajal võimalik esitada nõue likvideerijale. Info likvideerijate määramise kohta ja vastavad kontaktid avaldatakse Tagatisfondi ja Finantsinspektsiooni veebilehtedel hiljemalt neljapäeval, 29. märtsil 2018.


Millistest vahenditest klientide hoiused ja investeeringud hüvitatakse?

Hoiused hüvitatakse Tagatisfondi vahenditest, mis on saadud Eestis tegutsevate krediidiasutuste osamaksetest. Investeeringud tagatakse Tagatisfondi vahenditest, mis on saadud Eestis tegutsevate investeerimisasutuste osamaksetest. Tagatisfond hüvitab kõlblikud tagatud hoiused ja investeeringud seaduses sätestatud ulatuses ja korras ehk 100 000 eurot hoiustaja kohta ja 20 000 eurot investori kohta.


Kelle hoiused ja investeeringud hüvitatakse?

Hüvitatakse nii eraisikute kui ka ettevõtjate hoiused ja investeeringud, v.a TFS §-s 30 sätestatud hüvitamisele mittekuuluvad hoiused ning TFS § 48 sätestatud hüvitamisele mittekuuluvad investeeringud.


Kas hüvitis hõlmab kõiki hoiuseid (s.o. erinevat liiki hoiuseid)?

Hüvitis hõlmab kõiki hoiuseid olenemata sellest, kas hoius on eurodes või mõnes muus vääringus. Hüvitamisele kuuluvad raha arvelduskontol, nõudmiseni hoius, tähtajaline hoius, üleöödeposiit, kasutushoius, kasvuhoius, kogumishoius, lastehoius, säästuhoius. Hüvitis makstakse välja hoiuse ja neile arvestatud intressi summa ulatuses hoiuste peatamise päeva seisuga, kuid mitte suuremas summas kui 100 000 eurot iga hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses. (TFS § 24)


Kas mitteresidentidele makstakse samuti hüvitist?

Mitteresidentide hoiused on tagatud ning kuuluvad hüvitamisele seaduses sätestatud tingimustel ja korras.


Kelle hoiuseid ei hüvitata?

Hüvitatakse kõigi eraisikute ja ettevõtjate hoiused, kuid erandina ei hüvitata (TFS § 30):

1) hoiust, mille on hoiustanud hoiuste peatamise päeva seisuga Eesti riik või välisriik;
2) hoiust, mille on hoiustanud hoiuste peatamise päeva seisuga Eesti või välisriigi:
- kohaliku omavalitsuse üksus;
- kindlustusandja või edasikindlustusandja, investeerimisfond, investeerimisühing, fondivalitseja, teine krediidiasutus;
- e-raha asutus, makseasutus;
- krediidiandja või krediidivahendaja;
- muu TFS § 30 lõike 1 punktides 4–8 nimetatama finantseerimisasutus, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 26 nimetatud finantsvaldusettevõtja, segafinantsvaldusettevõtja ja varahaldusettevõtja, välja arvatud kindlustusvaldusettevõtja ja segakindlustusvaldusettevõtja kindlustustegevuse seaduse tähenduses.
 
Hoiusena ei käsitata nõuet, mille:
 
1) olemasolu saab tõendada üksnes väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberiga, välja arvatud juhul, kui see on säästmiseks mõeldud väärtpaber, mida tõendab TFS § 24 lõikes 3 nimetatud hoiusesertifikaat, või
2) põhisumma ei ole nimiväärtuses tagasimakstav või
3) põhisumma on tagasimakstav üksnes krediidiasutuse või kolmanda isiku garantii või muu sellise kokkuleppe alusel.

Kas on veel hoiuseid, mis ei kuulu hüvitamisele?

Tagatisfond ei hüvita hoiust nende kohustuste ulatuses, mille omanikul on sama krediidiasutuse ees sissenõutavaks muutunud kohustusi. (TFS § 30 lg 2 p 1)

Juhul, kui hoiustajal on hoiuste peatamise päeva seisuga 26.03.2018 sissenõutavaks muutunud kohustusi, näiteks laenu põhisumma või intressimaksed Versobank ASi ees, siis nende summade ulatuses vähendatakse hüvitamisele kuuluvat hoiust. Laenudega seotud info saamiseks tuleb pöörduda Versobank ASi likvideerija poole.
 
Samuti ei hüvitata hoiuseid, mille omanikku ei ole krediidiasutusel võimalik kindlaks teha. (TFS § 30 lg 2 p 2)
 
Lisaks ei hüvitata nõudeid, mis tulenevad kapitaliinstrumentidest, mida arvestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktile 118 krediidiasutuse omavahendite koosseisus ning nõudeid, mis tulenevad krediidiasutuse emiteeritud võlaväärtpaberitest, võlatunnistustest ja lihtvekslitest. (TFS § 30 lg 3)
 
Ei hüvitata ka hoiust, mis on konfiskeeritud rahapesu või terrorismi rahastamise kohtuasjas süüdimõistva otsusega. Kui hoiuse käsutamine on piiratud Rahapesu Andmebüroo ettekirjutusega või hoius on arestitud kriminaalmenetluses rahapesu või terrorismi rahastamise asjas, peatub hoiuse hüvitamine kuni ettekirjutuse kehtetuks tunnistamiseni või kohtuotsuse jõustumiseni. (TFS § 30 lg 4)
 
Ei hüvitata ka hoiust, mis kuulub hoiuse hüvitamise päeva seisuga rahvusvahelise sanktsiooni all olevale isikule, kui (TFS § 41 lg 2¹) kohaselt ei ole otsustatud teisiti. Rahvusvahelise sanktsiooni all olevaks isikuks loetakse ka isikut, kelles omab olulist osalust või kelle üle omab kontrolli rahvusvahelise sanktsiooni all olev isik. (TFS § 30 lg 4¹)

 

Kust ma hüvitamisele kuuluva summa teada saan?

Hoiustajatel on võimalus oma hoiuse saldot kontrollida Versobanki internetipanga kaudu www.versobank.com.

Lisaks tuleb hoiustajal Tagatisfondist hüvitise saamiseks täita avaldus, mis on Versobanki internetipanga vahendusel saadaval alates 29. märtsist 2018. Kui hoiustajal puudub ligipääs Versobanki internetipangale, siis on alates 29. märtsist 2018 tööpäeviti kell 09.00-17.00 avatud ka teeninduslett Versobanki asukohas Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn.

Täiendava info saamiseks tuleb pöörduda likvideerija poole (telefon 5679 8500; e-post versobank@kpmg.ee). Panga likvideerija on kohustatud kahe tööpäeva jooksul hoiuste peatamise päevast tagama igale hoiustajale võimaluse tutvuda oma hoiuse kohta olemasolevate raamatupidamisandmetega ning saatma hoiuse saldo kohta teate. (TFS § 38 lg 1 p 1) Hoiustajal on õigus nelja tööpäeva jooksul peale Tagatisfondi poolt üleriigilise levikuga päevalehes viimati avaldatud teate avaldamist esitada likvideerijale seisukoht oma hoiuse saldo õigsuse kohta. (TFS § 38 lg 3).

Panga likvideerija on kohustatud igale investorile saatma hiljemalt 45 päeva möödumisel hoiuste peatamise päevast andmed tema investeeringute kohta. (TFS § 57 lg 1) Investoril on õigus 5 kuu jooksul Tagatisfondi poolt üleriigilise levikuga päevalehes avaldatud teate hoiuste peatamise päeva kohta avaldamisest arvates esitada likvideerijale seisukoht oma investeeringu ja selle väärtuse kohta. (TFS § 57 lg 3).
 
Hüvitise väljamaksmise aluseks on likvideerija esitatud andmete alusel Tagatisfondi koostatud nimekiri hoiustajate ja investorite ning neile hüvitiseks määratud summade kohta.

Mis saab minu laenudest?

Laenulepinguga kokkulepitu jääb kehtima – nii laenu põhisummat kui ka intresse tuleb tasuda vastavalt laenulepingule ja maksegraafikule Versobank ASi.

Juhul, kui laenulepingust tuleneva maksekohustuste täitmise osas esineb takistusi ja laenu võtnud Versobank AS kliendil ei ole võimalik pangale laenu tagasimakset tehnilistel põhjustel teha (Versobank AS senised makselahendused ei tööta), siis tuleb kliendil pöörduda Versobank ASi likvideerija poole. 
 
Võlaõigusseaduse § 103 lõikele 1 ja 2 kohaselt ei vastuta võlgnik kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav. Kohustuse rikkumist peetakse vabandatavaks juhul, kui võlgnik (laenuvõtja) rikkus kohustust vääramatu jõu/sündmuse tõttu, mida laenvõtja ei saa mõjutada. Oludes, kus Versobank AS kui laenumakse vastuvõtja enda tegevuse tõttu on laenumaksete tasumine ajutiselt takistatud, võib rikkumine laenuvõtja poolt olla vabandatav ning maksetähtaja ületamine ei peaks laenuvõtjale tagajärgi kaasa tooma. NB! Juhime tähelepanu, et selline ajutine asjaolu ei muuda laenuvõtja kohustust laenumakse teostada koheselt, kui takistavad asjaolud mööduvad.
 
Tagatisfond arvutab hoiuste hüvitamisel hüvitatavast summast maha kliendi sissenõutavad kohustused panga ees. Ehk juhul, kui hoiustajal on hoiuste peatamise päeva seisuga (26.03.2018) sissenõutavaks muutunud kohustusi (näiteks laenu põhisumma või intressimaksed) Versobank ASi ees, siis nende summade ulatuses vähendatakse hüvitamisele kuuluvat hoiust.

Hüvitiste väljamaksmine

Millal alustatakse hüvitiste väljamaksetega?

Hoiused kuuluvad hüvitamisele kuni 7 tööpäeva jooksul. Investorile tuleb hüvitis välja maksta hiljemalt ühe kuu jooksul pärast hüvitamisele kuuluva investeeringu väärtuse kindlaksmääramist Tagatisfondi poolt. Tagatisfond, likvideerijad ja agentpank teavitavad hüvitamiskorra kohta eraldi vastavalt seadusele.


Kuidas toimub hüvitiste väljamaksmine?

Hüvitised makstakse välja agentpankade Swedbank ASi ja ASi SEB Pank kaudu ülekandega hoiustaja pangakontole, mille andmed ta on esitanud likvideerijale. Likvideerijad võtavad panga hoiustajate ja investeerimisteenuse klientidega ise ühendust.

Kuhu makse tehakse?

Kui hoiustaja on Tagatisfondi koostatud nimekirja kohaselt õigustatud hüvitist saama, makstakse hüvitis välja ülekandega hoiustaja teatatud pangakontole.

Investorile makstakse hüvitis välja ainult rahas ülekandega investori teatatud pangakontole.

Kui kiiresti ma raha kätte saan?

Hüvitis tehakse kättesaadavaks 7 tööpäeva jooksul hoiuste peatamise päevast arvates vastavalt likvideerija ja/või Tagatisfondi täpsematele teadetele. Erilistel asjaoludel ja mõjuval põhjusel võib Tagatisfondi nõukogu hüvitiste väljamaksmise tähtaega pikendada, kuid mitte rohkem kui kümne tööpäeva võrra. (TFS § 41 lg 2)

Hüvitiste väljamaksmine investorile peab olema lõpule viidud kuue kuu jooksul alates Tagatisfondi poolt üleriigilise levikuga päevalehes avaldatud teate hoiuste peatamise päeva kohta avaldamisest. Erilistel asjaoludel ja mõjuval põhjusel võib Tagatisfondi nõukogu hüvitiste väljamaksmise tähtaega pikendada, kuid mitte rohkem kui 12 kuu võrra.

Milline on väljamaksmise järjekord?

Tagatisfond, likvideerijad ja agentpangad töötavad koos selle nimel, et hoiused saaksid hüvitatud võimalikult kiiresti. Tagatisfondil on piisavalt rahalisi vahendeid kõigi hoiuste täielikuks hüvitamiseks. Seetõttu soovitame hüvitamiseks esmajärjekorras pöörduda neil inimestel ja äridel, kellel oli nõudmiseni hoius ja seonduv arveldusarve üksnes Versobank ASis ja kes satuksid kohe rahalisse kitsikusse.

Mis on viimane tähtaeg, millal on võimalik oma hüvitist kätte saada (ehk millal lõpeb hoiustaja nõude aegumistähtaeg)?

Hoiustaja nõude aegumistähtaeg on kolm aastat. Hüvitised on sisse nõutavad hoiustajate poolt 8. päevast pärast hoiuste peatamise päeva ja alates sellest päevast loetakse kolmeaastast aegumistähtaega. Juhul, kui Tagatisfondi nõukogu pikendab erilistel asjaoludel ja mõjuval põhjusel hüvitiste väljamaksmise tähtaega kuni 10 tööpäeva võrra, siis loetakse kolmeaastast aegumistähtaega alates järgmisest päevast, millal lõppes pikendatud hüvitiste väljamaksmise tähtaeg. (TFS § 41 lg 2)

 
Investori nõude aegumise tähtaeg on viis aastat (TFS § 60 lg 5) Hüvitised on sisse nõutavad investori poolt 6. kuu möödumisel alates Tagatisfondi poolt üleriigilise levikuga päevalehes avaldatud teate hoiuste peatamise päeva kohta avaldamisest. Juhul, kui Tagatisfondi nõukogu pikendab erilistel asjaoludel ja mõjuval põhjusel hüvitiste väljamaksmise tähtaega kuni 12 kuud, siis loetakse viieaastast aegumistähtaega alates 12. kuu möödumisest.

Millises vääringus hüvitis välja makstakse?

Väljamakse tehakse eurodes. Kui konto oli nomineeritud muus vääringus kui hüvitise maksmise vääring, kasutatakse vahetuskursina hoiuste peatamise päeva Euroopa Keskpanga päevakursse.


Kas kulud valuutavahetusest kompenseeritakse?

Välisvaluutas nomineeritud hoiuse hüvitis makstakse välja eurodes hoiuste peatamise päeva (26.03.2018) Euroopa Keskpanga päevakursi alusel. Kulusid valuutakursi muutusest alates hoiuse avamisest kuni hoiuste peatamise päevani ei kompenseerita. (TFS § 40 lg 4)

Kas raha saamisel tuleb ka teenustasu maksta?

Hüvitise sularahas väljamaksmise või ülekandmise eest tasub hoiustaja vastavalt Swedbanki ja SEB Panga kehtivale hinnakirjale.

Kas hoiustaja võib saada hüvitist osaliselt ülekandega ja osaliselt sularaha väljamaksena?

Kehtiv õiguskord seda ei võimalda. Vastavalt TFS § 40 lõikele 1 makstakse hüvitis välja kas ülekandega hoiustaja teatatud pangakontole.

Mis saab siis, kui ma olen saanud vähem/rohkem hüvitist?

Kui hoius on enne hoiustajapoolse seisukoha saamist hüvitatud summas, mis ei vasta hüvitamisele kuuluva summa suurusele, hüvitab Tagatisfond puuduva osa 7. tööpäevase (või kui seda tähtaega on pikendatud, siis pikendatud tähtaja jooksul) tähtaja jooksul või nõuab enammakstud osa isikult sisse. (TFS § 38 lg 4)

Kui minu hoius on arestitud, siis kas ja millal ma hüvitise kätte saan?

Seadusega ettenähtud korras arestitud hoiuse hüvitis makstakse välja pärast kohtu või muu pädeva organi vastavasisulise otsuse või määruse jõustumist. (TFS § 40 lg 5)

Mis juhtub, kui hoiuse omanik on surnud? Kuidas ma pärijana raha kätte saan?

Hüvitis makstakse välja kehtiva pärimistunnistuse ja isikut tõendava dokumendi alusel.

Kas alaealiste hoiused on tagatud? Kes saab alaealise lapse hüvitise?

Jah, alaealise lapse hoiused on tagatud. Hoiuse väljamaksmiseks tuleb esitada lapsevanema või seadusliku esindaja esindusõigust tõendav dokument ja lapse (7–17-aastaste laste puhul)/lapsevanema/muu seadusliku esindaja isikut tõendav dokument.

Minu nimi muutus hiljuti (lahutus, abielu, uus eesnimi vm), mida ma peaksin tegema?

Kui Te ei ole peale nime muutmist Versobank ASi teavitanud, siis tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, kus on märgitud Teie uus nimi.

Ma elan välismaal, mida ma peaksin tegema?

Vt vastust küsimusele „Kuidas toimub hüvitiste väljamaksmine?“

Perioodil, mil hoiustele ligi ei pääse, on vaja tasuda Maksu- ja Tolliametile makse. Kuidas pean toimima?

Palume pöörduda selles küsimuses Maksu- ja Tolliameti poole.

Alates 01.01.2018 maksustatakse eraisikute hoiuste intressid tulumaksuga. Kas Versobank ASi eraisikute hoiuste intressidele rakendatakse tulumaksu maksmise kohustust, kui on toimunud hoiuste peatamine?

Palume pöörduda antud jt maksudega seotud küsimustega Maksu- ja Tolliameti poole.

 

Kuhu võivad hoiustajad ja investorid küsimuste korral helistada?

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Versobank ASi likvideerijate poole:
 
Telefon: +372 5679 8500
 
E-mail: versobank@kpmg.ee
 
Aadress: Versobank, Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn, Eesti
 
Infoliin: +372 6680 580 (tööpäeviti kell 9.00-17.00)
E-mail: info@fi.ee

 

 

Share/Bookmark