Aa
Aa
Aa

Hüvitise määramine

Hüvitamisele kuuluv kahju

Pensionikaitse osafondi arvel hüvitatakse kohustusliku pensionifondi osakuomanikele tekitatud kahju, mida pensionifondivalitseja  või filiaal ei ole Finantsinspektsiooni ettekirjutuses määratud tähtajaks osakuomanikule hüvitanud.

Kahjuna Tagatisfondi seaduse tähenduses käsitatakse kogumispensionide seaduse §32 lõikes 1 ja 2 sätestatut, mille puhul Finantsinspektsioon on tuvastanud õigusaktides ja pensionifondi tingimustes sätestatud nõuete rikkumise ja see rikkumine on põhjustanud kahju pensionifondi osakuomanikele.

Kahju suuruse määramisel võetakse arvesse kogu tekitatud varaline kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu võrreldes olukorraga, kus rikkumist ei oleks toimunud ning rikkumisega seotud pensionifondi vara oleks investeeritud sarnaselt pensionifondi muu varaga.


Kahju hüvitamise kohustuse tekkimise päev ja hüvitise määramine

Fondil tekib kohustus hüvitada osakuomanikule tekitatud kahju Tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel ja korras 10 tööpäeva möödumisel Finantsinspektsiooni ettekirjutuses määratud tähtajast, kui pensionifondivalitseja või filiaal ei ole ettekirjutust täitnud ja ise osakuomanikule kahju ettekirjutuses määratud tähtajal hüvitanud.

Finantsinspektsioon saadab sellisel juhul pensionifondivalitsejale või filiaalile tehtud ettekirjutuses määratud kahju hüvitamise tähtaja  saabumisel viivitamata Fondile ja väärtpaberite registripidajale teate, milles on toodud andmed:

  • kahju tekitanud pensionifondivalitseja või filiaali kohta;
  • pensionifondivalitseja, filiaali või depoopanga kohta, kes valitseb pensionifondi, mille osakuomanikele kahju tekitati;
  • muude asjaolude kohta.

Fond määrab igale isikule makstava hüvitise suuruse Finantsinspektsiooni, pensionifondivalitseja, registripidaja ning teiste isikute poolt esitatud andmete alusel, lähtudes Tagatisfondi seadusest sätestatust.


Hüvitamise ulatus

Pensionikaitse osafondi arvel hüvitatakse Tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel ja korras kohustusliku pensionifondi osakuomanikele tekitatud kahju, mida pensionifondivalitseja või filiaali ei ole Finantsinspektsiooni määratud tähtajaks osakuomanikule hüvitanud.

  • Osafondi arvel hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses.
  • Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses.

Määratud hüvitissumma eest omandab väärtpaberite registripidaja osakuomanikule maksimaalse täisarvu selle pensionifondi osakuid, kuhu hüvitamise ajal teeb osakuomanik kohustusliku kogumispensioni sissemakseid.

Kui osakuomanik on sõlminud kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu või kui ta on surnud, siis omandatakse talle selle olemasoleva pensionifondi osakuid, mille osakuid ta viimasena omandas. Kui kõik pensionifondid, mille osakuid osakuomanik on omandanud, on likvideeritud, siis omandatakse hüvitise eest osakuomaniku või tema pärija nimetatud pensionifondi osakuid.

Osakute omandamisel väljalasketasu ei võeta.


Muud hüvitamise ja toetamise katteallikad

Kui Pensionikaitse osafondi varast ei piisa osafondi kohustuste täitmiseks, võib Fond nõukogu otsuse alusel:

  • võtta laenu krediidiasutustelt või teistelt isikutelt;
  • täita osafondi kohustused teise osafondi arvelt;
  • taotleda riigilt Fondile laenu andmist või riigigarantiid Fondi poolt võetavale laenule. 

Nõudeõigus

Kohustusliku pensionifondi osakuomanikele ning teistele õigustatud isikutele hüvitiste väljamaksmisel läheb nõudeõigus fondiosalise vastu väljamakstud summa ulatuses neilt isikutelt üle Tagatisfondile.

Tagatisfondi poolt hüvitamata õigustatud isikute nõuded fondiosalise vastu kuuluvad rahuldamisele vastavalt pankrotiseadusele või muudele seadustele.

Kui Tagatisfond ei ole ettenähtud aja jooksul õigustatud isikule kahju hüvitanud, on õigustatud isikul õigus esitada Fondi vastu nõue. Nõude esitamisele kohaldatakse viieaastast aegumistähtaega.

Share/Bookmark