Aa
Aa
Aa

Tagatisfondist

Eesmärk

Tagatisfondi eesmärk on tagada seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses:

 • krediidiasutuse klientide (ehk hoiustajate),
 • investeerimisasutuse klientide (ehk investorite),  
 • kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja  
 • kindlustusandjatega kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse

ning koguda vahendeid kriisilahendusmeetmete ja -õiguste rakendamise rahastamiseks, suurendades seeläbi finantssektori usaldusväärsust ja stabiilsust. 


Funktsioonid

Oma eesmärgi saavutamiseks Fond:

 • kogub krediidiasutustelt, investeerimisasutustelt ja kohustuslike pensionifondide valitsejatelt ja pensionilepinguid sõlmivatelt kindlustusandjatelt osamakseid,
 • kogub kriisilahendusmeetmete ja -õiguste rakendamise rahastamiseks vajalikke vahendeid.
 • hüvitab seaduses sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras:
  • hoiustajatele nende poolt krediidiasutusse paigutatud hoiused,
  • investoritele investeeringud,
  • osakuomanikele pensionifondivalitseja poolt tekitatud kahju.
 • toetab seaduses sätetatud tingimustel, ulatuses ja korras:
  • kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale.
 • kogub kriisilahendusmeetmete ja -õiguste rakendamise rahastamiseks vajalikke vahendeid,
 • täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid (Fondi varade paigutamine; väljamakstud hüvitiste sissenõudmine fondiosalistelt).

Õiguslik seisund

Tagatisfond on Tagatisfondi seadusega asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik, kes alustas oma tegevust alates 2002. aasta 1. juulist.

Tagatisfond on Hoiuste Tagamise Fondi seaduse alusel 1998. aastast asutatud ja tegutsenud Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglane.

Tagatisfondi seadus sätestab Tagatisfondi eesmärgi, tema õigusliku seisundi ning tegevuse alused ja korra.

Tagatisfondi põhikirja kinnitab ja selles teeb muudatusi Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul. 

Tagatisfond on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris 15. augustil 2002 registrikoodiga 74000047.


Struktuur 

Nõukogu

 • Fondi kõrgeim juhtimisorgan on üheksaliikmeline nõukogu.
 • Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe ja aseesimehe.
 • Nõukogu volituste tähtaeg on neli aastat.

Juhataja 

 • Fondi juhib ja esindab juhataja.
 • Juhataja nimetab ametisse ja kutsub tagasi Fondi nõukogu.
 • Fondi nõukogu esimees sõlmib, peatab ja lõpetab Fondi nimel lepingu juhatajaga. Juhataja volituste tähtaeg on kolm aastat. 

Töötajad

 • Fondi töötajad: peaspetsialist ja assistent. 
 • Fondi juhataja sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud Fondi töötajatega.

Share/Bookmark