Aa
Aa
Aa

2017 aasta

Fondi 2017. a ja 2018. a majandusaasta audiitori nimetamine

Tagatisfondi nõukogu otsus  24.11.2017 (päevakorrapunkt 3)

Nõukogu otsustas:

1. Nimetada Tagatisfondi tegevuse kontrollimiseks ning 2017. ja 2018. aasta majandusaasta aruande õigsusele hinnangu andmiseks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers.

...

Kilvar Kessler
Nõukogu esimees


Tagatisfondi juhataja ametisse nimetamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 01.09.2017 (päevakorrapunkt 6)

Nõukogu otsustas:

1. Nimetada Tagatisfondi juhataja ametisse Riin Heinaste (isikukood ...). Juhataja Riin Heinaste volitused algavad 18. oktoobril 2017.

...

Kilvar Kessler
Nõukogu esimees


Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 26.05.2017 (päevakorrapunkt 5)
 
Nõukogu otsustas:
 
1.   Jätta pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määr 0,05% Tagatisfondi seaduse § 738 lõikes 1 sätestatud kindlustusandja pensionilepingute kindlustusmaksete summast samale tasemele.
...
 
 
Kilvar Kessler
Nõukogu esimees 

Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

 
Tagatisfondi nõukogu otsus 26.05.2017 (päevakorrapunkt 4)
 
Nõukogu otsustas:
 
...
 
2.  Kehtestada pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määraks 0,007% Tagatisfondi seaduse § 68 lõikes 1 sätestatud pensionifondide vara puhasväärtusest ja rakendada seda alates kvartaliosamakse tasumisest 2017. aasta IV kvartalis.
 
...
 
Kilvar Kessler
Nõukogu esimees

Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 26.05.2017 (päevakorrapunkt 3)
 
Nõukogu otsustas:
 
...
 
2. Jätta Tagatisfondi seaduse § 54 lg 1 alusel kehtestatud investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määr investeeringute mahtude lõikes samale tasemele järgmiselt:
1) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud investeerimisteenuste osutamise puhul 0,012% investeerimisasutuse või filiaali osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase 10 tööpäeva keskmisest väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibest, mille üheks pooleks või vahendajaks on investeerimisasutus või filiaal;
2) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktis 4 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0048% investeerimisasutuse või filiaali poolt valitsetavate raha ja väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga;
3) väärtpaberituru seaduse § 44 punktis 1 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0012% investeerimisasutuse või filiaali poolt hoitavate väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga.
 
...
 
 
Kilvar Kessler
Nõukogu esimees

Tagatisfondi 2016.a majandusaasta aruande kinnitamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 26.05.2017 (päevakorrapunkt 2)
 
Nõukogu otsustas:
 
1. Kinnitada Tagatisfondi 2016. aasta majandusaasta aruanne.
2. Avaldada 2016. aasta majandusaasta aruanne koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega täies mahus Fondi veebilehele.
 
Kilvar Kessler
Nõukogu esimees
Share/Bookmark