Aa
Aa
Aa

Nõukogu

Tagatisfondi nõukogu

Madis MÜLLER nõukogu esimees, Eesti Panga president

Siiri TÕNISTE nõukogu aseesimees, Rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna juhataja

Martin HELME Riigikogu liige

Aivar SÕERD Riigikogu liige

Meelis HINT Swedbank Investeerimisfondid AS, juhatuse liige

Kilvar KESSLER Finantsinspektsiooni juhatuse esimees

Joel KUKEMELK AS LHV Varahaldus, juhatuse liige

Andres PIIRSALU  Eesti Kindlustusseltside Liit, juhatuse liige

Katrin TALIHÄRM Eesti Pangaliidu tegevdirektor


 

Nõukogu liikmete nimetamine

Fondi kõrgeim juhtimisorgan on Fondi nõukogu.
Nõukogul on üheksa liiget, kes nimetatakse järgmiselt:

 • Riigikogu nimetab rahanduskomisjoni ettepanekul Riigikogu liikmete hulgast kaks liiget;
 • Vabariigi Valitsus nimetab valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul ühe liikme;
 • Eesti Panga president nimetab ühe liikme;
 • Finantsinspektsioon nimetab ühe liikme;
 • krediidiasutusi esindavad organisatsioonid nimetavad ühe liikme;
 • investeerimisasutusi esindavad organisatsioonid nimetavad ühe liikme;
 • pensionifondivalitsejaid esindavad organisatsioonid nimetavad ühe liikme;
 • kindlustusandjaid esindavad organisatsioonid nimetavad ühe liikme.

Nõukogu volituste tähtaeg on neli aastat.


 

Nõukogu esimees ja aseesimees

Nõukogu esimees:

 • korraldab nõukogu tööd;
 • kutsub kokku ja juhatab nõukogu koosolekuid;
 • sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab Fondi nimel lepingu juhatajaga.

Nõukogu esimehe äraolekul või puudumisel täidab tema ülesandeid ja omab esimehe õigusi aseesimees.


 

Nõukogu pädevus

Nõukogu:

 • teeb Vabariigi Valitsusele valkonna eest vastutava ministri kaudu põhikirja kinnitamise ja muutmise ettepaneku;
 • kinnitab Fondi tegevuse strateegia;
 • kinnitab Fondi eelarve ja selle muudatused ning osafondide arvel Fondi üldkulude katteks tehtavate eraldiste suuruse;
 • nimetab ametisse ja kutsub tagasi Fondi juhataja;
 • otsustab juhatajaga lepingu sõlmimise, muutmise, peatamise ja lõpetamise;
 • kinnitab Fondi struktuuri ning juhataja ja Fondi töötajate tasustamise alused;
 • teostab järelevalvet juhataja tegevuse üle;
 • kehtestab osafondidesse tehtavate osamaksete määrad, vajaduse korral nende kogumise täpsema sageduse ning hoiuste tagamise osafondi ja kriisilahenduse osafondi suuruse;
 • kinnitab Fondi vara paigutamise täpsemad alused ja korra;
 • otsustab kindlustuslepingu sõlmimise Fondi riskide maandamiseks;
 • teeb otsuse osafondide arvel tagatud hoiuste, investeeringute ning kahju hüvitamise ja selle tingimuste kohta;
 • teeb otsuse osafondi arvel pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmise toetamise ja selle tingimuste kohta;
 • otsustab Fondi laenu andmise, laenu võtmise ja laenu tingimused;
 • otsustab hoiuste tagamise osafondi ja kriisilahenduse osafondi erakorraliste tagantjärele makstavate osamaksete kogumise, lähtudes käesoleva seaduse §-s 361 või 7320 sätestatust;
 • otsustab osafondi arvel katmisele kuuluvate Fondi kohustuste täitmiseks teise osafondi vahendite kasutamise ja selle tingimused;
 • otsustab riigilt Fondile garantii taotlemise ja selle tingimused;
 • kinnitab Fondi aastaaruande;
 • nimetab Fondi audiitori ja määrab tema tasustamise korra;
 • otsustab muid küsimusi, mis on antud nõukogu pädevusse seaduse või põhikirjaga või mille otsustamist on taotlenud juhataja. 

 

Nõukogu liikmete tasustamine

Nõukogu liikmele makstakse tasu igakuiselt kuupalga alammäära ühekordses suuruses. Vabariigi Valitsuse liikmest nõukogu liikmele tasu ei maksta.

 

Share/Bookmark