Aa
Aa
Aa

Pressiteated 2010

19. november 2010

Pressiteade

Tagatisfondi nõukogu koosolek
 

Tänasel Tagatisfondi nõukogu uue koosseisu esimesel koosolekul valiti nõukogu esimeheks Eesti Panga president Andres Lipstok ja aseesimeheks Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein.

Fondi üheksaliikmelisse nõukogusse on nimetatud veel Kristel Kivinurm-Priisalm, Jürgen Ligi, Ege Metsandi, Tatjana Muravjova, Eiki Nestor, Andres Piirsalu ja Katrin Talihärm.

Lisaks nõukogu esimehe ja aseesimehe valimisele vaatas nõukogu läbi hoiuste tagamise osafondi, investorikaitse, pensionikaitse ja pensionilepingute osafondi kvartaliosamaksete seni kehtinud määrad.

Nõukogu kehtestas hoiuste tagamise osafondi kvartaliosamakse määraks 0,047% seni kehtinud 0,025% asemel, mis rakenduks alates 2011. aasta II kvartalist. Samuti kehtestati hoiuste tagamise osafondi uueks mahueesmärgiks 2,5% tagatavatest hoiustest. Senise,   2014. aastaks plaanitud 3%-lise mahueesmärgi korrigeerimise tingis osafondi maksebaasi suurenemine seoses suurettevõtete hoiuste hüvitamise nõude rakendamisega alates 2011. aasta algusest. Hoiuste tagamise osafondi kvartaliosamakse uue määra kehtestamisel lähtus nõukogu hoiuste senisest oluliselt kiiremast nominaalsest kasvust. Kehtestatud osamakse määr toetab Fondi pikemaajalist vaadet hoiuste tagamise osafondi finantseerimisele, on suunatud osafondi 2,5-%lise mahueesmärgi täitmisele ning võtab arvesse hoiuste hüvitamise piirmäära suurenemist seniselt 50 000 eurolt 100 000 euroni 2011. aasta algusest.

Investorikaitse ja pensionikaitse osafondi ning pensionilepingute osafondi kvartaliosamaksete seni kehtinud määrad jäeti samale tasemele: investorikaitse osafondil - väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibelt 0,012%, väärtpaberiportfelli valitsemise teenuselt 0,0048% ning väärtpaberite hoidmise teenuselt 0,0012%; pensionikaitse osafondil 0,01%; ja pensionilepingute osafondil 0,05%.

Lisaks osafondide kvartaliosamakse määrade läbivaatamisele kinnitas nõukogu Tagatisfondi 2011. aasta eelarve. Fondi 2011.a eelarve tegevustulud kinnitati kogumahus 212,6 miljonit krooni, millest osafondide osamaksed moodustavad 188,5 miljonit krooni ja tulu Fondi vara investeerimisest 24,1 miljonit krooni. Fondi tegevuskulud kinnitati summas 4,8 miljonit krooni, millest Fondi varade paigutamisega seotud kulud moodustavad 2,0 miljonit krooni ja üldkulud 2,7 miljonit krooni.

Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2010.a III kvartalis.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiustajate, investorite, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses.

 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee


28. mai 2010

Pressiteade

Tagatisfondi nõukogu koosolek
 

Tänasel koosolekul kinnitas Tagatisfondi nõukogu Fondi 2009. a majandusaasta aruande. Fondi varade maht 2009.a lõpu seisuga oli 2,21 miljardit krooni, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 2,18 miljardit krooni e 98,8%, investorikaitse osafondi vahendid 7,4 miljonit krooni ja pensionikaitse osafondi vahendid 19,5 miljonit krooni ja pensionilepingute osafondi vahendid 58,0 tuhat krooni. 2009.a laekus fondiosalistelt kvartaliosamakseid osafondidesse 9,1 miljoni krooni ulatuses järgmiselt: hoiuste tagamise osafondi 2,8 miljonit krooni, investorikaitse osafondi 1,0 miljonit krooni, pensionikaitse osafondi 5,2 miljonit krooni ja pensionilepingute osafondi 57,5 tuhat krooni. Fondi varade investeerimistulemus 2009. aastal oli 22,9 miljonit krooni ja investeeringute tulusus aasta baasil 1,04%.

Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2010.a I kvartalis ja Fondi vara paigutamise lepingu pikendamine Eesti Pangaga.

Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Alates 2009. aastast toetab Tagatisfond samuti kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale, tagades kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingute järgsed ensionimaksed kindlustusvõtjatele.
Hoiused hüvitatakse mitte rohkem kui 782 330 krooni ehk 50 000 euro suuruses piirmääras. Investeeringud hüvitatakse 313 000 krooni ehk 20 000 euro ulatuses. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 156 466 krooni ehk 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses. Pensionilepingute järgsete kohustuste täitmine tagatakse täies ulatuses kuni ühe riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni määra suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses ning 90% ulatuses nimetatud määra ületavas ulatuses.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena.


Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee


26. veebruar 2010

Pressiteade

Tagatisfondi nõukogu koosolek
 

Tänasel koosolekul toimus Fondi 2009. aasta majandusaasta aruande I lugemine. Tagatisfondi 2009. aasta auditeerimata majandustulemuste järgi moodustas Fondi varade maht 2009.a detsembri lõpu seisuga 2,21 miljardit krooni, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 2,18 miljardit krooni e 98,8%, investorikaitse osafondi vahendid 7,4 miljonit krooni, pensionikaitse osafondi vahendid 19,5 miljonit krooni ja pensionilepingute osafondi vahendid 58,0 tuhat krooni. 2009.a 12 kuuga on fondiosalistelt laekunud kvartaliosamakseid osafondidesse 9,1 miljoni krooni ulatuses järgmiselt: hoiuste tagamise osafondi 2,8 miljonit krooni, investorikaitse osafondi 1,0 miljonit krooni, pensionikaitse osafondi 5,2 miljonit krooni ja pensionilepingute osafondi 57,5 tuhat krooni. Fondi varade investeerimistulemus 2009. aastal oli 22,9 miljonit krooni ja investeeringute tulusus aasta baasil 1,04%.

Lisaks sellele kinnitas nõukogu Tagatisfondi tegevuse strateegia aastateks 2010-2013.

Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2009.a IV kvartalis ja Fondi varade investeerimispõhimõtete täpsustamisega seotud küsimused.

Hoiused hüvitatakse mitte rohkem kui 782 330 krooni ehk 50 000 euro suuruses piirmääras. Investeeringud hüvitatakse 313 000 krooni ehk 20 000 euro ulatuses. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 156 466 krooni ehk 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses. Pensionilepingute järgsete kohustuste täitmine tagatakse täies ulatuses kuni ühe riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni määra suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses ning 90% ulatuses nimetatud määra ületavas ulatuses.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Alates 2009. aastast toetab Tagatisfond kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale, tagades kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingute järgsed pensionimaksed kindlustusvõtjatele.

 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee

Share/Bookmark