Aa
Aa
Aa

Pressiteated 2011

25. november 2011
Pressiteade
Tagatisfondi nõukogu koosolek

 

Tänasel koosolekul vaatas Tagatisfondi nõukogu läbi hoiuste tagamise osafondi kvartaliosamakse määra ja jättis selle seni kehtinud tasemele 0,047%. Kehtestatud osamakse määr toetab Fondi pikemaajalist vaadet hoiuste tagamise osafondi finantseerimisele ja on suunatud osafondi 2,5%lise mahueesmärgi täitmisele 2014. aasta lõpuks. Investorikaitse ja pensionikaitse osafondi ning pensionilepingute osafondi kvartaliosamaksete seni kehtinud määrad jäeti samale tasemele: investorikaitse osafondil - väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibelt 0,012%, väärtpaberiportfelli valitsemise teenuselt 0,0048% ning väärtpaberite hoidmise teenuselt 0,0012%; pensionikaitse osafondil 0,01%; ja pensionilepingute osafondil 0,05%.

Kehtestatud osamakse määrad järgnevaks aastaks toetavad igati Tagatisfondi peamist eesmärki tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Samuti toetab Tagatisfond  kindlustusandja pensionilepingute kindlustussportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale,  tagades II samba pensionilepingute järgsete kohustuste täitmise jätkumise. Alates 2011. aasta algusest hüvitatakse hoiused kuni 100 000 euro suuruses summas. Investeeringud hüvitatakse 20 000 euro ulatuses. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses.

Lisaks osafondide kvartaliosamakse määrade läbivaatamisele kinnitas nõukogu Tagatisfondi 2012. aasta eelarve. Fondi 2012. a eelarve tegevustulud kinnitati kogumahus 16,4 miljonit eurot, millest osafondide osamaksed moodustavad 14,7 miljonit eurot ja tulu Fondi vara investeerimisest 1,7 miljonit eurot. Fondi tegevuskulud kinnitati summas 0,32 miljonit eurot, millest Fondi varade paigutamisega seotud kulud moodustavad 0,15 miljonit eurot ja üldkulud 0,17 miljonit eurot. Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2011. a III kvartalis.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002. a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiustajate, investorite, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses.

 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee
 


2. september 2011

Pressiteade

Tagatisfondi nõukogu koosolek

 
Tänasel Tagatisfondi nõukogu koosolekul nimetati Tagatisfondi juhatajaks senine juhataja Andres Penjam, kelle uue ametiaja volituste alguseks kinnitati 2011. aasta 18.oktoober. Tagatisfondi juhataja volituste tähtaeg on kolm aastat.

Lisaks juhataja nimetamisele oli nõukogu koosoleku päevakorras veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2011.a II kvartalis, 2011-2013 aasta majandusaasta audiitori nimetamise ja tasustamise küsimused ning hoiuste hüvitiste väljamaksmise tegevusjuhiste ülevaatamine. Tagatisfondi varade maht 2011.a II kvartali lõpus oli 152,0 miljonit eurot, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 149,5 miljonit eurot ehk 98,3%, investorikaitse osafondi vahendid 0,6 miljonit eurot, pensionikaitse osafondi vahendid 1,9 miljonit eurot ja pensionilepingute osafondi vahendid 6,4 tuhat eurot. Fondi varade investeerimistulemus 2011. aasta I poolaastal oli 0,54 miljonit eurot ja investeeringute tulusus aasta baasil ca 0,71%.
 
Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiustajate, investorite, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse ning hüvitamine seaduses sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras.
 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel 6110 730
 www.tf.ee

20. mai 2011

Pressiteade

Tagatisfondi nõukogu koosolek

 

Tänasel koosolekul kinnitas Tagatisfondi nõukogu Fondi 2010. a majandusaasta aruande. Fondi varade maht 2010.a lõpu seisuga oli 2,30 miljardit krooni (146,8 miljoni eurot), millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 2,26 miljardit krooni (144,3 miljonit eurot) e. 98,3%, investorikaitse osafondi vahendid 8,7 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot), pensionikaitse osafondi vahendid 25,8 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot) ja pensionilepingute osafondi vahendid 90,8 tuhat krooni (5,8 tuhat eurot). 2010.a laekus fondiosalistelt kvartaliosamakseid osafondidesse 73,2 miljoni krooni (4,7 miljoni euro) ulatuses järgmiselt: hoiuste tagamise osafondi 65,8 miljonit krooni (4,2 miljonit eurot), investorikaitse osafondi 1,2 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot), pensionikaitse osafondi 6,2 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot) ja pensionilepingute osafondi 32,3 tuhat krooni (2,1 tuhat eurot). Fondi varade investeerimistulemus 2010. aastal oli 14,6 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot) ja investeeringute tulusus aasta baasil 0,65%.

Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2011.a I kvartalis. Lisaks sellele arutas nõukogu Tagatisfondi põhikirja muudatusi, mis tulenevad Tagatisfondi seaduse 1. juunil 2011 jõustuvatest muudatustest ning ülevaadet hoiuste tagamise direktiivi kavandatavatest muudatustest.

Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Alates 2009. aastast toetab Tagatisfond samuti kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale, tagades kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingute järgsed pensionimaksed kindlustusvõtjatele.
Hoiused hüvitatakse 100 000 euro suuruses piirmääras. Investeeringud hüvitatakse 20 000 euro ulatuses. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses. Pensionilepingute järgsete kohustuste täitmine tagatakse täies ulatuses kuni ühe riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni määra suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses ning 90% ulatuses nimetatud määra ületavas ulatuses.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena.

 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee

 

Share/Bookmark