Aa
Aa
Aa

Pressiteated 2012

30. november 2012
Pressiteade
Tagatisfondi nõukogu koosolek

 

Tänasel koosolekul vaatas Tagatisfondi nõukogu läbi hoiuste tagamise osafondi kvartaliosamakse määra ja jättis selle seni kehtinud tasemele 0,047%. Investorikaitse ja pensionikaitse osafondi ning pensionilepingute osafondi kvartaliosamaksete seni kehtinud määrad jäeti samale tasemele: investorikaitse osafondil - väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibelt 0,012%, väärtpaberiportfelli valitsemise teenuselt 0,0048% ning väärtpaberite hoidmise teenuselt 0,0012%; pensionikaitse osafondil 0,01%; ja pensionilepingute osafondil 0,05%.

Kehtestatud osamakse määrad järgnevaks aastaks toetavad igati Tagatisfondi peamist eesmärki tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Samuti toetab Tagatisfond  kindlustusandja pensionilepingute kindlustussportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale,  tagades II samba pensionilepingute järgsete kohustuste täitmise jätkumise. Alates 2011. aasta algusest hüvitatakse hoiused kuni 100 000 euro suuruses summas. Investeeringud hüvitatakse 20 000 euro ulatuses. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses.

Lisaks osafondide kvartaliosamakse määrade läbivaatamisele kinnitas nõukogu Tagatisfondi 2013. aasta eelarve. Fondi 2013. a eelarve tegevustulud kinnitati kogumahus 17,6 miljonit eurot, mis koosnevad osafondide osamaksetest. Fondi tegevuskulud kinnitati summas 0,34 miljonit eurot, millest Fondi varade paigutamisega seotud kulud moodustavad 0,16 miljonit eurot ja üldkulud 0,18 miljonit eurot. Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2012. a III kvartalis.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002. a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiustajate, investorite, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses.

 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee
 


31. august 2012
Pressiteade
Tagatisfondi nõukogu esimeheks valiti Ardo Hansson 


Tänasel Tagatisfondi nõukogu koosolekul valiti nõukogu esimeheks Eesti Panga president Ardo Hansson. Aseesimehena jätkab Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein.

Fondi üheksaliikmelisse nõukogusse on nimetatud veel Kristel Kivinurm-Priisalm, Peeter Laurson,  Jürgen Ligi, Ege Metsandi, Eiki Nestor, Andres Piirsalu ja Katrin Talihärm.

Lisaks nõukogu esimehe valimisele oli nõukogu koosoleku päevakorras veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2012. a II kvartalis. Fondi varade maht 2012.a II kvartali lõpu seisuga oli 167,6 miljonit eurot, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 164,5 miljonit eurot e. 98,2%, investorikaitse osafondi vahendid 0,7 miljonit eurot, pensionikaitse osafondi vahendid 2,3 miljonit eurot ja pensionilepingute osafondi vahendid 8,6 tuhat eurot. 2012. a I poolaastal laekus fondiosalistelt kvartaliosamakseid osafondidesse 7,6 miljoni euro ulatuses.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002. a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiustajate, investorite, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses.

 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee


11. mai 2012
Pressiteade
Tagatisfondi nõukogu koosolek
 

Tänasel koosolekul kinnitas Tagatisfondi nõukogu Fondi 2011. a majandusaasta aruande. 2011. a majandusaasta auditi teostas AS Deloitte Audit Eesti. Fondi varade maht 2011.a lõpu seisuga oli 160,0 miljonit eurot, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 157,2 miljonit eurot e. 98,3%, investorikaitse osafondi vahendid 0,7 miljonit eurot, pensionikaitse osafondi vahendid 2,1 miljonit eurot ja pensionilepingute osafondi vahendid 7,4 tuhat eurot. 2011. a laekus fondiosalistelt kvartaliosamakseid osafondidesse 12,3 miljoni euro ulatuses järgmiselt: hoiuste tagamise osafondi 11,7 miljonit eurot, investorikaitse osafondi 0,1 miljonit miljonit eurot, pensionikaitse osafondi 0,4 miljonit eurot ja pensionilepingute osafondi 1,5 tuhat eurot. Fondi varade investeerimistulemus 2011. aastal oli 1,5 miljonit eurot ja investeeringute tulusus aasta baasil 0,97%.

Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2012. a I kvartalis. Lisaks sellele otsustas nõukogu pikendada Eesti Panga ja Tagatisfondi vahel sõlmitud Fondi vahendite paigutamise lepingut ühe aasta võrra kuni 2013. aasta juulini.

Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Samuti toetab Tagatisfond kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale, tagades kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingute järgsed pensionimaksed kindlustusvõtjatele.
Hoiused hüvitatakse 100 000 euro suuruses piirmääras. Investeeringud hüvitatakse 20 000 euro ulatuses. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses. Pensionilepingute järgsete kohustuste täitmine tagatakse täies ulatuses kuni ühe riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni määra suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses ning 90% ulatuses nimetatud määra ületavas ulatuses.
Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena.

 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee
 

Share/Bookmark