Aa
Aa
Aa

Pressiteated 2014

21. november 2014
Pressiteade
Tagatisfondi nõukogu koosolek

Tänasel koosolekul kinnitas nõukogu Tagatisfondi 2015. aasta eelarve. Fondi 2015. a eelarve tegevustulud kinnitati kogumahus 13,1 miljonit eurot, mis koosnevad osafondide osamaksetest. Fondi tegevuskulud kinnitati summas 0,38 miljonit eurot, millest Fondi varade paigutamisega seotud kulud moodustavad 0,19 miljonit eurot ja üldkulud 0,2 miljonit eurot. Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2014. a III kvartalis.

Osafondide kvartaliosamakse määrasid nõukogu läbi ei vaadanud ja need jäid seni kehtinud tasemetele: hoiuste tagamise osafondil - 0,03%, investorikaitse osafondil - väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibelt 0,012%, väärtpaberiportfelli valitsemise teenuselt 0,0048% ning väärtpaberite hoidmise teenuselt 0,0012%; pensionikaitse osafondil 0,01%; ja pensionilepingute osafondil 0,05%.

Kehtestatud osamakse määrad järgnevaks aastaks toetavad igati Tagatisfondi peamist eesmärki tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Samuti toetab Tagatisfond  kindlustusandja pensionilepingute kindlustussportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale, tagades II samba pensionilepingute järgsete kohustuste täitmise jätkumise. Alates 2011. aasta algusest hüvitatakse hoiused kuni 100 000 euro suuruses summas. Investeeringud hüvitatakse 20 000 euro ulatuses. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002. a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiustajate, investorite, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses.

 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730


5. september 2014
Teade
Tagatisfondi nõukogu koosolek

Tänasel Tagatisfondi nõukogu koosolekul nimetati Tagatisfondi juhatajaks senine juhataja Andres Penjam, kelle uue ametiaja volituste alguseks kinnitati 2014. aasta 18.oktoober. Tagatisfondi juhataja volituste tähtaeg on kolm aastat.

Lisaks juhataja nimetamisele oli nõukogu koosoleku päevakorras veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2014.a II kvartalis, 2014. aasta majandusaasta audiitori nimetamise ja tasustamise küsimused ning ülevaated uuest hoiuste tagamise direktiivist ja Tagatisfondi seaduse muudatustest seoses kriisilahenduse osafondi loomisega Fondi juurde.

Tagatisfondi varade maht 2014.a II kvartali lõpus oli 199,5 miljonit eurot, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 195,0 miljonit eurot ehk 97,7%, investorikaitse osafondi vahendid 0,85 miljonit eurot, pensionikaitse osafondi vahendid 3,6 miljonit eurot ja pensionilepingute osafondi vahendid 16,0 tuhat eurot. Fondi varade investeerimistulemus 2014. aasta I poolaastal oli 0,17 miljonit eurot ja investeeringute tulusus aasta baasil ca 0,16%.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiustajate, investorite, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse ning hüvitamine seaduses sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras.

 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee


12. juuni 2014
Teade
Uus hoiuste tagamise direktiiv avaldati Euroopa Liidu Teatajas

 

15. aprillil 2014 kiitis Euroopa Parlament heaks Komisjoni ettepaneku hoiuste tagamise direktiivi 94/12/EÜ muutmise kohta. Loe edasi ...

12. juunil 2014 avaldati uus hoiuste tagamise direktiiv 2014/49/EL Euroopa Liidu Teatajas. Direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist. Vaata täpsemalt ... 

Liikmesriigid jõustavad enamiku direktiivi artiklite täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormidest hiljemalt 3. juuliks 2015.


6. juuni 2014
Pressiteade
Tagatisfondi nõukogu koosolek

 

Tänasel koosolekul kinnitas Tagatisfondi nõukogu Fondi 2013. a majandusaasta aruande. 2013. a majandusaasta auditi teostas AS Deloitte Audit Eesti. Fondi varade maht 2013.a lõpu seisuga oli 192,1 miljonit eurot, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 187,9 miljonit eurot e. 97,8%, investorikaitse osafondi vahendid 0,8 miljonit eurot, pensionikaitse osafondi vahendid 3,2 miljonit eurot ja pensionilepingute osafondi vahendid 13,3 tuhat eurot. 2013. a laekus fondiosalistelt kvartaliosamakseid osafondidesse 16,9 miljoni euro ulatuses järgmiselt: hoiuste tagamise osafondi 16,2 miljonit eurot, investorikaitse osafondi 0,1 miljonit eurot, pensionikaitse osafondi 0,6 miljonit eurot ja pensionilepingute osafondi 3,5 tuhat eurot. Fondi varade investeerimistulemus 2013. aastal oli 0,1 miljonit eurot ja investeeringute tulusus aasta baasil 0,03%.

Lisaks sellele kinnitas nõukogu Tagatisfondi tegevuse strateegia aastateks 2014-2016. Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2014. a I kvartalis.

Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Samuti toetab Tagatisfond kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale, tagades kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingute järgsed pensionimaksed kindlustusvõtjatele.
Hoiused hüvitatakse 100 000 euro suuruses piirmääras. Investeeringud hüvitatakse 20 000 euro ulatuses. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses. Pensionilepingute järgsete kohustuste täitmine tagatakse täies ulatuses kuni ühe riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni määra suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses ning 90% ulatuses nimetatud määra ületavas ulatuses.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena.


Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee

Share/Bookmark