Aa
Aa
Aa

Pressiteated 2015

 21. august 2015
Pressiteade
Tagatisfondi nõukogu koosolek

 

Tänasel Tagatisfondi nõukogu koosolekul nimetas nõukogu Tagatisfondi tegevuse kontrollimiseks ja 2015. aasta majandusaasta aruande õigsusele hinnangu andmiseks audiitorühingu PricewaterhouseCoopers.   

Lisaks 2015. aasta majandusaasta audiitori nimetamise ja tasustamise küsimustele oli nõukogu koosoleku päevakorras veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2015.a II kvartalis, Tagatisfondi vara paigutamise piirangute muutmine ning ülevaade ettevalmistustest kriisilahenduse osafondi osamaksete tasumiseks.  

Tagatisfondi varade maht 2015.a II kvartali lõpus oli 211,5 miljonit eurot, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 206,1 miljonit eurot ehk 97,4%, investorikaitse osafondi vahendid 0,93 miljonit eurot, pensionikaitse osafondi vahendid 4,4 miljonit eurot ja pensionilepingute osafondi vahendid 21,3 tuhat eurot.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiustajate, investorite, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse ning hüvitamine seaduses sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras.

Alates 2015. aasta aprillist kogub Tagatisfond vahendeid kriisilahendusmeetmete ja –õiguste rakendamise rahastamiseks.

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel 6110 730 


22. mai 2015
Pressiteade
Tagatisfondi nõukogu koosolek

 

Tänasel koosolekul kinnitas Tagatisfondi nõukogu Fondi 2014. a majandusaasta aruande. 2014. a majandusaasta auditi teostas AS PricewaterhouseCoopers. Fondi varade maht 2014.a lõpu seisuga oli 205,3 miljonit eurot, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 200,4 miljonit eurot e. 97,6%, investorikaitse osafondi vahendid 0,9 miljonit eurot, pensionikaitse osafondi vahendid 4,0 miljonit eurot ja pensionilepingute osafondi vahendid 18,1 tuhat eurot. 2014. a laekus fondiosalistelt kvartaliosamakseid osafondidesse 13,4 miljoni euro ulatuses järgmiselt: hoiuste tagamise osafondi 12,5 miljonit eurot, investorikaitse osafondi 0,1 miljonit eurot, pensionikaitse osafondi 0,8 miljonit eurot ja pensionilepingute osafondi 4,8 tuhat eurot. Fondi varade investeerimistulemus 2014. aastal oli 0,2 miljonit eurot ja investeeringute tulusus aasta baasil 0,09%.

Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2014. a I kvartalis. Lisaks sellele otsustas nõukogu pikendada Eesti Panga ja Tagatisfondi vahel sõlmitud Fondi vahendite paigutamise lepingut kahe aasta võrra kuni 2017. aasta juulini.

Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Samuti toetab Tagatisfond kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale, tagades kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingute järgsed pensionimaksed kindlustusvõtjatele.
Hoiused hüvitatakse 100 000 euro suuruses piirmääras. Investeeringud hüvitatakse 20 000 euro ulatuses. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses. Pensionilepingute järgsete kohustuste täitmine tagatakse täies ulatuses kuni ühe riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni määra suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses ning 90% ulatuses nimetatud määra ületavas ulatuses.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena.

 
Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee


5. jaanuar 2015
Pressiteade
Tagatisfondi nõukogu koosolek

 

Tänasel Tagatisfondi nõukogu uue koosseisu esimesel koosolekul valiti nõukogu esimeheks Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler ja aseesimeheks Rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross.

 

Fondi üheksaliikmelisse nõukogusse on nimetatud veel Meelis Hint, Peeter Laurson, Madis Müller, Eiki Nestor, Andres Piirsalu, Silja Saar ja Katrin Talihärm.

 

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiustajate, investorite, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses.

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee

Share/Bookmark