Aa
Aa
Aa

Pressiteated 2024

 

Tagatisfond hüvitab ASi Cresco Väärtpaberid klientide investeeringud

Tagatisfondi nõukogu otsustas 11.juunil hüvitada ASi Cresco Väärtpaberid (registrikood 10093327) klientidele investeeringud Tagatisfondi seaduses sätestatud korras seoses sellega, et Finantsinspektsioon tunnistas investeerimisühingu tegevusloa kehtetuks. Tagatisfond hüvitab investeeringud kuni 20 000 euro väärtuses ühe kliendi kohta.  

ASi Cresco Väärtpaberid saadab investoritele hiljemalt 25.07.2024 posti või e-posti teel teabe nende investeeringute kohta. Hüvitised makstakse välja ASi LHV Pank kaudu, pank avab selleks investoritele arvelduskontod.

AS Cresco Väärtpaberid kontaktandmed:
Telefon: +(372) 640 5880
e-post: 
cresco@cresco.ee
Aadress: Aktsiaselts Cresco Väärtpaberid
Maakri tn 19/1, Tallinn 10145


Lisainfot ASi Cresco Väärtpaberid klientide investeeringute hüvitamise kohta leiab Tagatisfondi kodulehelt.

Finantsinspektsiooni teade tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta

Lisainfo:
e-post: tf@tf.ee
www.tf.ee

 

Teade tagatud investeeringute hüvitamise kohta ASi Cresco Väärtpaberid investoritele

 

 1. ASi Cresco Väärtpaberid (registrikood 10093327) tegevusluba tunnistati kehtetuks 10.06.2024 (edaspidi hüvitamiskohustuse tekkimise päev). ASi Cresco Väärtpaberid investeeringud kuuluvad hüvitamisele Tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

 2. ASi Cresco Väärtpaberid investoritel on õigus saada ASi Cresco Väärtpaberid juhatuse liikmetelt teavet oma investeeringute kohta hiljemalt 25.07.2024. Nimetatud teabe saadab ASi Cresco Väärtpaberid juhatuse liige investorile posti või e-posti teel ASile Cresco Väärtpaberid teadaoleval investori kontaktaadressil.
   
 3. Investoritel on õigus 5 kuu jooksul arvates Tagatisfondi poolt käesoleva teate esmakordsest avaldamisest esitada ASile Cresco Väärtpaberid seisukoht oma investeeringu ja selle väärtuse kohta. Kui investori seisukoht erineb ASi Cresco Väärtpaberid poolt esitatust, teavitatakse sellest Tagatisfondi. Seisukoht tuleb esitada hiljemalt 12.11.2024 alltoodud ASi Cresco Väärtpaberid kontaktidel.
   
 4. Tagatisfond määrab hüvitamisele kuuluvad investeeringud ning iga investori hüvitise suuruse ASi Cresco Väärtpaberid juhatuse liikme(te) esitatud andmete alusel Tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
   
 5. Investeeringud tagatakse ja hüvitatakse hüvitamiskohustuse tekkimise päeva väärtuses (s.o 10.06.2024), kuid mitte rohkem kui 20 000 euro suuruses summas investori kohta ASis Cresco Väärtpaberid.

 6. Tagatud investeeringute hüvitised makstakse välja ASi LHV Pank kaudu ülekandega investorile ASis LHV Pank selleks avatud arvelduskontole.

 7. Hüvitise ülekandmise teenustasud tasub investor vastavalt ASi LHV Pank kehtivale hinnakirjale. Kui investorile tasumisele kuuluva hüvitise ülekandmise eest maksmisele kuuluv tasu on hüvitise summast suurem või sellega võrdne, siis hüvitist välja ei maksta.
   
 8. Hüvitisele ligipääsemiseks peab investor sisenema ASi LHV Pank internetipanka või pöörduma ASi LHV Pank poole, esitades oma isikusamasuse tuvastamiseks kehtiva isikut tõendava dokumendi.
   
 9. Investeeringu hüvitis makstakse välja eurodes. Investeeringu hüvitise suuruse määramisel võetakse aluseks investeeringu väärtus hüvitamiskohustuse tekkimise päeval (s.o 10.06.2024). Välisvaluuta ja välisvaluutas väljendatud väärtpaberite väärtus arvutatakse ümber hüvitamiskohustuse tekkimise päeva Euroopa Keskpanga päevakursi alusel.
   
 10. Tagatud investeeringute hüvitiste väljamaksmisega alustatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast hüvitamisele kuuluva investeeringu väärtuse kindlaksmääramist, kuid mitte enne Tagatisfondi seaduse § 57 lõikes 3 nimetatud seisukoha esitamist investori poolt või selleks ettenähtud tähtaja möödumist.
   
 11. Hüvitiste väljamaksmine peab olema lõpule viidud kuue kuu jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest.
   
 12. Erilistel asjaoludel ja mõjuval põhjusel võib Tagatisfondi nõukogu pikendada tagatud investeeringute hüvitiste väljamaksmise aega kokku kuni 12 kuu võrra. Vastav info avaldatakse Tagatisfondi kodulehel.
   
 13. Seadusega ettenähtud korras arestitud investeeringu hüvitis makstakse välja pärast kohtu või muu pädeva organi vastavasisulise otsuse või määruse jõustumist.
   
 14. Kui Tagatisfond ei ole ASi LHV Pank kaudu eelpool nimetatud hüvitiste väljamaksmise tähtaja jooksul hüvitist välja maksnud või on maksnud ettenähtust väiksema hüvitise, on investoril õigus esitada nõue Tagatisfondi vastu. Nõude esitamisele kohaldatakse viieaastast aegumistähtaega.
   
 15. Investoritele hüvitiste väljamaksmisel läheb nõudeõigus ASi Cresco Väärtpaberid vastu väljamakstud summa ulatuses neilt isikutelt üle Tagatisfondile.
   
 16. Tagatisfondi poolt hüvitamata investorite nõuded ASi Cresco Väärtpaberid vastu kuuluvad rahuldamisele vastavalt pankrotiseadusele või muudele seadustele.
   
 17. Täiendava info saamiseks palume pöörduda ASi Cresco Väärtpaberid poole.


        ASi Cresco Väärtpaberid kontaktandmed:
        Telefon: +(372) 640 5880
        e-post:
cresco@cresco.ee
        Aadress: Aktsiaselts Cresco Väärtpaberid
        Maakri tn 19/1, Tallinn 10145

        Ajutise pankrotihalduri kontaktandmed:
        Maarja Roht
        Ajutine pankrotihaldur
        Telefon: + (372) 618 0820
        e-post: rask@rask.ee
        Aadress: OÜ Advokaadibüroo RASK
        Rotermanni tn 8, Tallinn 10111

       Tagatisfond:
       Telefon: (+372) 6680 583 (tööpäeviti kl 8.30 – 18.00)
       e-post: tf@tf.ee
       Aadress: Sakala 4, Tallinn 15030

  

 

 

Share/Bookmark