Aa
Aa
Aa

Pressiteated 2007

20. detsember 2007

Pressiteade

Hoiuste ja investeeringute hüvitamise piirmäärade suurenemine

 

Tagatisfondi seadusest tulenevalt suurenevad alates 2007. aasta 31.detsembrist hoiuste ja investeeringute hüvitamise piirmäärad seniselt 200 000 kroonilt 313 000 kroonini ehk 20 000 euroni. 20 000 euro suurune hoiuste ja investeeringute tagatuse ja hüvitamise piirmäär on kooskõlas Euroopa Liidu hoiuse ja investeeringute tagamise direktiivides sätestatud miinimumhüvitise suurusega, mille puhul Eesti kasutas üleminekuperioodi direktiivide täielikuks rakendamiseks. Seega hoiused ja investeeringud tagatakse ja hüvitatakse alates 2007. aasta 31.detsembrist 90 protsendi ulatuses, kuid mitte rohkem kui 313 000 krooni ehk 20 000 euro suuruses summas hoiustaja või investori kohta. Näiteks alla 313 000 kroonised hoiused moodustavad hoiuste kogumahust ja -arvust vastavalt ligikaudu 27,5% ja 98,1%. Seega on tänu Tagatisfondi kaudu administreeritavatele tagatisskeemidele riskid finantssektoris just väikehoiustajate ning -investorite puhul suhteliselt madalad.

Hoiuste hüvitamise piirmääradest alates 2008. aasta algusest Euroopa Liidu liikmesriikide tagamise skeemides annab ülevaate alljärgnev tabel: 

Hoiuste hüvitamise
piirmäär eurodes
Euroopa Liidu liikmesriikide hoiuste tagamise skeemid
20 000
Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, Saksamaa, Eesti, Hispaania, Kreeka, Iiri, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia
22 000 - 27 000
Sloveenia 22 000, Ungari 24 000, Tsehhi 25 000. Soome 25 000, Portugal 25 000. Rootsi 27 000
40 000 – 46 000
Taani 40 000, Holland 40 000, Suurbritannia 46 000
70 000
Prantsusmaa
103 000
Itaalia

 

 Kuna Tagatisfondi üheks ülesandeks on samuti kohustusliku pensionifondi osakuomanike poolt paigutatud vahendite kaitse, siis  osakuomanikule tekitatud kahju summas kuni 10 000 eurot ehk 156 466 krooni konkreetse kahjujuhtumi kohta hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot, hüvitatakse 90 protsendi ulatuses.

Tagatisfond moodustati 2002. aasta 1 juulist senise, alates 1998. aastast tegutsenud, Hoiuste Tagamise Fondi asemele. Tagatisfondi eesmärk on krediidiasutuse ja investeerimisasutuse klientide huvide kaitse moratooriumi, pankroti või tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral ning pensionifondi osakuomanike kaitse pensionifondivalitseja poolt kahju tekitamise korral erinevalt Hoiuste Tagamise Fondist, mille eesmärgiks oli ainult hoiuste tagamine.

Tagatisfondi varad, mille allikaks on krediidi- ja investeerimisasutuste ning kohustuslike pensionifondide valitsejate osamaksed,  moodustasid 2007.a novembri lõpu seisuga 1,8 miljardit krooni. Sellest  enamiku (ca 99,2%) moodustasid varad hoiuste tagamiseks.

Täiendavat teavet saab Tagatisfondist telefonil 611 07 30 või Tagatisfondi veebilehelt www.tf.ee.

 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja


 

30. november 2007

Pressiteade

Tagatisfondi nõukogu koosolek

 

Tänasel koosolekul vaatas Tagatisfondi nõukogu läbi hoiuste tagamise osafondi, investorikaitse ja pensionikaitse osafondi kvartaliosamaksete seni kehtinud määrad. Hoiuste tagamise osafondi 0,125%line ja pensionikaitse osafondi 0,01%line kvartaliosamakse määr jäeti muutmata. Seni kehtinud investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määrasid langetati 40% ning need rakenduvad alates 2008.a II kvartalist. Otsuse kohaselt kehtestatakse uued kvartaliosamakse määrad järgmiste investeerimisteenuste lõikes: väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibelt 0,012%, väärtpaberiportfelli valitsemise teenuselt 0,0048% ning väärtpaberite hoidmise teenuselt 0,0012%.

Investorikaitse osafondi kvartaliosamaksete kogumine peatati 2006.a novembris, kuna investorikaitse osafond oli saavutanud Tagatisfondi seaduses kehtestatud ca 4 miljoni krooni suuruse mahu. Seoses Tagatisfondi seaduses 2007.a novembris jõustunud muudatusega investorikaitse osafondi vara suuruse piirmäära tõstmise osas kuni 31,3 miljoni kroonini jätkatakse osamaksete kogumist investorikaitse osafondi alates 2008.a II kvartalist.

Kehtestatud osamakse määrad järgneval aastal toetavad igati Tagatisfondi peamist eesmärki tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Alates 2007. aasta 31. detsembrist kehtib hoiuste ja investeeringute hüvitamise 313 000 krooni ehk 20 000 euro suurune piirmäär, senise 200 000 krooni asemel. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 156 466 krooni ehk 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses.

Lisaks osafondide kvartaliosamakse määrade läbivaatamisele kinnitas nõukogu Tagatisfondi 2008. aasta eelarve. Fondi  2008.a eelarve tegevustulud kinnitati kogumahus 652,8 miljonit krooni, millest osafondide osamaksed moodustavad 578,6 miljonit krooni ja tulu Fondi vara investeerimisest 74,1 miljonit krooni. Fondi tegevuskulud kinnitati summas 4,5 miljonit krooni, millest Fondi varade paigutamisega seotud kulud moodustavad 1,8 miljonit krooni ja üldkulud 2,6 miljonit krooni.

Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2007.a III kvartalis ja Fondi 2007. aasta eelarve muutmine, mille tulemusena korrigeeriti kinnitatud eelarve piires üksikuid kulukirjeid.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras.

 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee


01. juuni 2007

Pressiteade

Tagatisfondi nõukogu kinnitas Fondi 2006. aasta majandusaasta aruande

 

Tänasel koosolekul kinnitas Tagatisfondi nõukogu Fondi 2006. aasta majandusaasta aruande. Tagatisfondi varade maht 2006.a lõpu seisuga oli 1,32 miljardit krooni, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 1,31 miljardit krooni e 99,1%, investorikaitse osafondi vahendid 4,7 miljonit krooni ja pensionikaitse osafondi vahendid 5,0 miljonit krooni. Fondi varade investeerimistulemus 2006. aastal oli 24,4 miljonit krooni.

Lisaks sellele oli nõukogu koosoleku päevakorras veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2007.a I kvartalis ning Fondi varade investeerimispõhimõtete täpsustamisega seotud küsimused.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras.

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee


26. aprill 2007

Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine

 

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007.a. korraldusega nimetati Tagatisfondi nõukogu liikmeks rahandusminister Ivari Padar ning kutsuti tagasi Aivar Sõerd.
 

 

Share/Bookmark